PSZOK

PSZOK czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 – 15:00, oraz w soboty w godz. 9:00 – 13:00.

REGULAMIN

korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Służewie z dnia 1.08.2016

§ 1

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Służewie przy ul. olnej 87, zwanego dalej „PSZOK”

§ 2

1. Operatorem PSZOK jest Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie, ul. Polna 87
2. PSZOK czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 – 15:00
oraz w soboty w godz. 9:00 – 13:00.
3. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.

§ 3

1. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości powiatu aleksandrowskiego, którzy są objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy.
2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców gmin, które zawarły z PUP „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie umowę na korzystanie z PSZOK.
3. W przypadku dostarczenia odpadów przez mieszkańca gminy, która nie zawarła z PUP „EKOSKŁAD” umowy na korzystanie z PSZOK mieszkaniec zostanie obciążony za dostarczone odpady zgodne z obowiązującym cennikiem.

§ 4

Z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych typu ogrody działkowe i domki letniskowe na PSZOK przyjmowane są wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:
a) odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal), w tym opakowania z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych i metali oraz opakowania wielomateriałowe,
b) odpady zielone,
c) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
d) przeterminowane leki,
e) chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin),
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) odpady wielkogabarytowe,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (nie zanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany),
j) zużyte opony
k) lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
l) urządzenia zawierające freon,

§ 5

1. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu,
2. Odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w § 4, przyjmowane są w workach foliowych o pojemności od 60 do 120 l,
3. Zużyte opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
4. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być przekazywane kompletne (w całości). Niedopuszczalne jest przekazywanie odpadów zdekompletowanych. W przypadku dostarczenia sprzętu zdekompletowanego mieszkaniec ponosi opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 6

1. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w § 4.
2. Pracownik PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem, a także jeżeli stwierdzi, że mogą one pochodzić z działalności gospodarczej, np. gdy:
ilość dostarczanych jednorazowo odpadów przekracza możliwości wyprodukowania ich przez gospodarstwo domowe,
ilość dostarczanych wielokrotnie odpadów przekracza możliwości wyprodukowania ich przez gospodarstwo domowe,
odpady wskazują źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia, nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne, w tym odpady z działalności rolniczej).
3. W przypadku dostarczania odpadów przez przedsiębiorcę dostarczającego odpady w imieniu właściciela nieruchomości, przedsiębiorca ten powinien posiadać wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy, z której odpady pochodzą oraz jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenia od kogo pochodzą dostarczone odpady – załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Formularz oświadczenia można otrzymać od uprawnionego pracownika PSZOK lub wydrukować ze strony http://www.bip.ekoskladsluzewo.pl/

§ 7

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po uzyskaniu od przekazującego informacji o adresie nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone i po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania / zameldowania
2. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów (data, rodzaj odpadu, ilość, miejsce pochodzenia) – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
3. Każdorazowe przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika PSZOK,
4. Pracownik PSZOK na żądanie dostarczającego odpady wystawi dokument potwierdzający przekazanie odpadów.
5. W przypadku gdy odpad dostarcza osoba inna niz wytwórca odpadów, dostarczający musi przedstawić pisemne oświadczenie własciciela odpadów upoważniające dostarczającego do przekazania ich do PSZOK.
6. Dostawca odpadów samodzielnie wrzuca odpady do odpowiedniego kontenera lub składa je w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK,

§ 8

1. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK, m.in.:
– zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywana źródeł otwartego ognia,
– zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń,
– stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
2. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 9

Regulamin obowiązuje od 1.08.2016 roku.

§ 10

Regulamin korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest dostępny na stronie internetowej http://www.bip.ekoskladsluzewo.pl/