Dla klientów indywidualnych

Nowy cennik za usługi odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Cennik dostępny pod tym linkiem: https://ekoskladsluzewo.pl/files/cennik-ekosklad-2022-01.07.22.pdf

Cennik obowiązujący do 30 czerwca 2022 r. https://ekoskladsluzewo.pl/files/cennik-od-1.05.22.pdf

Cennik obowiązujący do 30 kwietnia 2022 r. http://ekoskladsluzewo.pl/files/cennik-ekosklad-2021.pdf

Cennik obowiązujący do 30 kwietnia 2021 r.: http://ekoskladsluzewo.pl/files/cennik-ekosklad-2020.pdf

Nowe zasady segregowania odpadów

1 lipca 2017 roku weszły w życie przepisy, które w wielu gminach zrewolucjonizują sposób segregowania odpadów a także sposób działania firm komunalnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19)  przewiduje ujednolicenie ilości odbieranych od mieszkańców frakcji oraz sposobu ich odbioru. W gminach obowiązkowa będzie zbiórka odpadów do co najmniej czterech różnych pojemników w określonym przez resort kolorze.

Do niebieskich pojemników  trafi papier,

do zielonych – szkło, do żółtych – metal i tworzywa sztuczne, do brązowych – bioodpady

Obecnie niektóre gminy prowadzą segregację tylko w podziale na dwie –suche/mokre odpady, w 25 gminach w ogóle nie ma selektywnej zbiórki odpadów, kolory pojemników również różnią się często między regionami.

Konieczność wprowadzenia nowego Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wynika przede wszystkim z niskiego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia czterech frakcji odpadów komunalnych.

Do  31 grudnia 2020 r. Polska musi osiągnąć współczynnik 50% recyklingu, w tej chwili stanowi on zaledwie 18%

Rozporządzenie przewiduje okres przejściowy wprowadzenia nowych zasad. Obowiązuje on tam, gdzie wcześniej podpisane umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zostały zawarte na okres dłuższy niż do 1 lipca. W takich przypadkach umowy te obowiązują na starych zasadach do czasu wygaśnięcia umowy, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2021r.

Przepisy przejściowe odnoszą się także do gmin, które zapewniły zgodną z rozporządzeniem liczbę pojemników, ale nie są one w odpowiednim kolorze i nie posiadają odpowiedniego napisu. Okres przejściowy pozwala na dostosowanie pojemników do oznaczenia napisem zgodnym z rozporządzeniem w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia oraz dostosowanie lub zastąpienie pojemników niespełniających wymagań w zakresie koloru w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

OFERTA:

OFERUJEMY:

  • Podstawienie i opróżnianie kontenerów na gruz, liście i odpady wielkogabarytowe.
  • Odbiór zużytego sprzętu elektronicznego.
  • Odbiór i transport nieczystości płynnych.
  • Sprzedaż pojemników używanych: 120l - 110,00 zł brutto, 240l - 130,00 zł brutto i 1100l - 700,0 zł brutto

Wszystkie usługi realizujemy na zasadzie umów lub zleceń.

Każdy klient otrzymuje niezbędne dokumenty świadczące o przyjęciu od Klienta obowiązku gospodarowania odpadami i fakturę VAT.

Harmonogramy w poszczególnych gminach