O firmie

Służewo, dnia 2019-01-07

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD" Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie, przy ul. Polnej 87, 87-710 Służewo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000207377, o kapitale zakładowym w wysokości 3.992.500,00 zł, NIP 8911379528, REGON 910329589, tel. (54) 282 02 45, e-mail kontakt@ekoskladsluzewo.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD" Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie zaprasza do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie badania i ocenę sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD" Sp. z o.o. za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD" Sp. z o.o.

Warunki badania sprawozdania finansowego:

 1. Biegły rewident obowiązany będzie do przedłożenia Opinii i Raportu w 3 egzemplarzach.

 2. Biegły rewident obowiązany będzie w razie potrzeby do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ponosi biegły rewident.

 3. Biegły rewident obowiązany będzie do uczestnictwa, na życzenie Zarządu Spółki, w spotkaniu z członkami Zarządu Spółki po przedłożeniu Opinii i Raportu, oraz na życzenie Rady Nadzorczej Spółki w spotkaniu z członkami Rady Nadzorczej Spółki. Koszty uczestnictwa w spotkaniu z Zarządem Spółki i Radą Nadzorcza Spółki ponosi biegły rewident.

 4. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania: do dnia 30.04.2019 r.

 5. Przedłożenie Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego winno nastąpić nie później niż w dniu 15.05.2019 r.

Przygotowanie oferty:

 1. Wykonawca, który posiada niezbędne doświadczenie oraz potencjał osobowy zdolny do wykonania zamówienia i jest zainteresowany realizacją zamówienia powinien złożyć pisemną ofertę za pośrednictwem poczty na adres Spółki, lub osobiście w sekretariacie Spółki, lub drogą mailową (ekoskladksiegowa@gmail.com) z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018”. Oferty przyjmowane będą w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 15:00.

 2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 3. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając:

 1. cenę netto i brutto – wyrażoną w złotych polskich;

 2. informację o formie prowadzonej działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego z podaniem numeru i daty wpisu;

 3. skład zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

 1. Załączniki do formularza ofertowego:

 1. dokumenty świadczące o uprawnieniach do wykonywania działalności lub czynności biegłego rewidenta i wykonywaniu usługi badania sprawozdań finansowych;

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Wymagania:

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania,
w tym podatek VAT.

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie z dziedziny niezbędne do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi:

 1. posiadać kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów, w tym m.in. spełniać warunki określone ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.), posiadać uprawnienia do badania sprawozdań finansowych;

 2. znajdować się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

 3. dysponować odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi.

.

Inne informacje:

Zapłata za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Spółki Opinii i Raportu z badania.

Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą w sprawie niniejszego zapytania jest p. Agnieszka Twardowska, tel.: 696327527, e-mail: ekoskladksiegowa@gmail.com.

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi w terminie do dnia 28-02-2019 r.

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD" Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD" Sp. z o.o. z siedzibą w Służewie, przy ul. Polnej 87, 87-710 Służewo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000207377, o kapitale zakładowym w wysokości 3.992.500,00 zł, NIP 8911379528, REGON 910329589, tel. (54) 282 02 45, e-mail: kontakt@ekoskladsluzewo.pl;

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a w przypadku zawarcia umowy w celu wykonania umowy,

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest: Przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD" Sp. z o.o. za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD" Sp. z o.o.,

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym;

 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

- przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania,

- przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane osobowe lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi;

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

 • w przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

- prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

- prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

- prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy.

Załącznik nr 1 do

zapytania ofertowego

Formularz Ofertowy

I Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………..

NIP: ……………………………………………….. REGON: ……………………………………………….

Telefon: …..................................................................................

e- mail: …...................................................................................

II W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ……… z dnia ……, którego przedmiotem jest:

Przeprowadzenie badania i ocena sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD" Sp. z o.o. za rok obrotowy 2018 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD" Sp. z o.o.

oferuję realizację zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za cenę ryczałtową:

cena brutto: …………………… zł, w tym podatek VAT ………….%

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………

cena netto: ……………………. zł

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………

III Oświadczenia Wykonawcy:

 1. Oświadczam, że zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym;

 2. Oświadczam, że zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą;

 3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń, uzyskałam/em konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty;

 4. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia;

 5. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym;

 6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych znajdującą się w zapytaniu ofertowym;

 7. Oświadczam, że spełniam ustawowo określone warunki do wyrażenia bezstronnej i należnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

 8. Oświadczam, że uważam się związana/y niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy.

IV Informacje o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego z podaniem numeru i daty wpisu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V Skład zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VI Załączniki do formularza ofertowego stanowiące jego integralną część:

 1. ………………………………………….;

 2. ………………………………………….

…................................................. …..............................................................................

(miejscowość, data) (podpis(-y), pieczęć imienna, osoby/osób

upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłam/em obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.**

…................................................. …..............................................................................

(miejscowość, data) (podpis(-y), pieczęć imienna, osoby/osób

upoważnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy)

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Oferenta nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. powstało 30 października 1997 roku na mocy uchwały podjętej przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej.

Pierwotnie podstawowym przedmiotem działalności Spółki było prowadzenie składowiska odpadów komunalnych. Z biegiem lat, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego, Spółka rozszerzała swoją działalność, by obecnie być znaczącym podmiotem świadczącym kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zarówno  dla odbiorców indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych.

W celu świadczenia tego typu usług zbudowaliśmy odpowiednią bazę transportowo-magazynową i zakupiliśmy niezbędny sprzęt. Mamy też doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę.

Dzięki odpowiednim działaniom staliśmy się gwarantem jakości i terminowości świadczonych usług.

W wyniku podjętych inwestycji w 2014 roku Spółka otrzymała status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Zmieniające się przepisy dotyczące ochrony środowiska, zmierzające do zaostrzenia wymogów         w zakresie postępowania z odpadami nakładają na nasze przedsiębiorstwo nowe wyzwania               i stanowią kolejne bodźce do podejmowania dalszych inwestycji.

100% udziałowcem przedsiębiorstwa jest Związek Gmin Ziemi Kujawskiej mający swoją siedzibę       w Aleksandrowie Kujawskim którego członkami są gminy:
a) miejskie:
- Aleksandrów Kujawski,
- Ciechocinek,
- Nieszawa,
b) wiejskie:
- Aleksandrów Kujawski,
- Bądkowo,
- Koneck,
- Raciążek,
- Waganiec,
- Zakrzewo.

Władzami Spółki jest Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Gmina Miejska Aleksandrów KujawskiGmina CiechocinekMiasto NieszawaGmina Wiejska Aleksandrów KujawskiGmina BądkowoGmina KoneckGmina RaciążekGmina WaganiecGmina Zakrzewo

CERTYFIKATY