Struktura organizacyjna

Zakresy działania poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki:

Dział Księgowości i Kadr:

Obsługa Klientów indywidualnych i biznesowych w zakresie m.in.: generowania faktur, ewidencji i analizy rozrachunków, 

Sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych,

Realizacja polityki kadrowej, koordynowanie przebiegu wszystkich spraw kadrowo - płacowych w zakresie merytorycznym i organizacyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dział Zagospodarowania Odpadów:

Organizowanie, nadzór i prowadzenie działań w zakresie przyjmowania, segregacji, odzysku i recyklingu odpadów zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, pozwoleniem zintegrowanym, instrukcją prowadzenia składowiska oraz pozwoleniem wodno - prawnym i innymi zarządzeniami władz nadrzędnych,

Współpraca z dostawcami, odbiorcami i recyklerami odpadów,

Sporządzanie okresowych sprawozdań, raportów i zestawień z zakresu ochrony środowiska,

Monitoring składowiska, w tym wykonywanie okresowych badań środowiskowych.

Dział Usług:

Organizowanie, nadzorowanie i wykonywanie usług odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i jednostek, z którymi zostały zawarte umowy w tym zakresie w sposób zgodny z przepisami prawa,

Zarządzanie i nadzór nad eksploatacją transportu Spółki,

Sporządzanie okresowych sprawozdań w zakresie przedmiotu działalności Spółki,

Przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych.

Dział Techniczno - Gospodarczy:

Kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń Spółki,

Nadzór nad realizacją usług wykonywanych przez firmy zewnętrzne na terenie Spółki,

Administrowanie pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi.